اطلاعیه اصلاحات اسناد مناقصه نیمه دوم سال ۹۴

 

  • زمان بازگشایی پاکات مربوط به مناقصه سلف سرویس به ساعت ۱۰/۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۴/۶/۱۰ تغییر یافت
  • اسناد مناقصه فضای سبز دانشگاه دارای اصلاحات کلی می باشد که متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت آخرین نسخه دفترچه و سایر اسناد از لینک زیر دریافت نمایید:

دریافت آخرین-اسناد-مناقصه-فضای-سبز