اطلاعیه اصلاحیه مناقصه محدود فضای سبز دانشگاه

با عنایت به بند ۲۰ شرایط شرکت در مناقصه محدود فضای سبز ، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۲۷/۷/۹۴ تمدید و زمان بازگشایی پاکات به ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۸/۷/۹۴ تغییر یافت