اطلاعیه برگزاری آخرین کارگاه های ایمنی نیمسال اول ۹۷- ۹۶

به اطلاع دانشجویان تحصیلا ت تکمیلی ( مقطع ارشد و دکتری) می رساند، آخرین کارگاه های ایمنی در نیم سال اول ۹۶-۹۷، در تاریخ پنجشنبه ۹۶/۹/۹ برگزار می گردد. لازم به ذکر است که طبق مصوبه شورای ایمنی تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی حتی دانشجویانی که جهت انجام پایان نامه الزام به حضور در آزمایشگاه را ندارند، باید دوره های ایمنی اطفا حریق و کمک های اولیه و ایمنی عمومی را بگذرانند . در غیر اینصورت امکان اخذ یا تمدید پایان نامه در نیم سال دوم ۹۶-۹۷ را نخواهند داشت. برنامه زمان بندی کارگاه های ایمنی به شرح زیر می باشد.

روز

تاریخ

نام کارگاه

ساعت کارگاه نحوه برگزاری

شرکت کنندگان

پنج شنبه ۹۶/۹/۹ ایمنی در آزمایشگاه های شیمی و زیست ۱۰-۸

تئوری

دانشجو

پنج شنبه

۹۶/۹/۹ ایمنی عمومی ۱۲-۱۰ تئوری و عملی

دانشجو

پنج شنبه ۹۶/۹/۹

اطفا حریق و کمک های اولیه

۱۴-۱۲

تئوری و عملی

دانشجو