مهلت پرداخت اجاره بهای خوابگاه های نوع ۱ تمدید شد. به گزارش معاونت دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری آن دسته از دانشجویان ساکن خوابگاه های نوع ۱ که تا کنون موفق به پرداخت الکترونیکی اجاره بهای خوابگاه نشده اند، مهلت دارند تا تاریخ ۹۵/۵/۳۰ به سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس swf.ir مراجعه و نسبت به پرداخت هزینه اجاره بهای خوابگاه خود اقدام فرمایند.