اطلاعیه ثبت نام وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی( جهت مشاهذه کلیک کنید)