قابل توجه دانشجویان فرهیخته

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند،به منظور جلوگیری از ازدحام و رعایت حقوق دیگران ،دریافت غذا فقط از طریق چهره امکان پذیر می باشد. دانشجویانی که موفق به ثبت چهره در سامانه اتوماسیون تغذیه نشده اند تا یک هفته بعد از شروع سال تحصیلی جدید ۱۴۰۳-۱۴۰۲  فرصت دارند جهت ثبت چهره و دریافت کد، به اتوماسیون تغذیه مراجعه نمایند.   بدیهی است خدمات تغذیه در سال تحصیلی جدید منوط به ثبت چهره در سامانه اتوماسیون تغذیه می باشد.