اطلاعیه خصوص اتوماسیون تغذیه قابل توجه دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی، سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( کلیک کنید)