قابل توجه دانشجویان کارشناسی روزانه متقاضی خوابگاه

اسامی دانشجویان کارشناسی روزانه واجد شرایط خوابگاه های دولتی نوع یک جهت تعیین اتاق به همراه اطلاعیه های مربوط، هفته آتی در سایت معاونت دانشجویی دانشگاه به آدرس www.hsu.ac.ir/md اعلام و اطلاع رسانی می گردد.