سخنرانی علمی

با عنوان “کنترل رفتار مغز با لیزر”

“Controlling the brain’s functions with laser ” 

سخنران: دکتر محمداسماعیل زیبائی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دوشنبه یک آبان، ساعت ۱۱/۳۰ کلاس۲۰۸ ، دانشکده علوم پایه