اطلاعیه در خصوص چگونگی برگزاری امتحانات و دروس عملی و تاریخ تحویل پروژه

بر اساس صورتجلسه ۵۲۴ شورای آموزشی دانشگاه موارد زیر به تصویب رسید:

*مقرر شد امتحانات با ۲هفته تاخیر از ۳۱ خردادماه تا ۱۲ تیرماه برگزار و نمرات حداکثر تا ۳۰ مردادماه ۹۹ اعلام و ثبت و تایید نهایی گردد.

*در این جلسه همچنین بازه زمانی برگزاری کلاس های دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی که امکان برگزاری آن ها به صورت مجازی و یا سایر روش ها به تشخیص استاد و گروه آموزشی وجود نداشته باشد، ۱۵ تا ۲۷ شهریورماه ۹۹ تعیین شد و مقرر گردید که نمرات این دروس حداکثر تا ۳۱ شهریورماه ثبت و نهایی گردد.

 تبصره۱:امکان انتقال زمان برگزاری کلاس های عملی به نیمسال بعد (یا حذف آن ها) در صورت تشخیص استاد درس  و متضرر نشدن دانشجویان، وجود دارد.

 تبصره۲: در خصوص درس ورزش۱(تربیت بدنی۲) مقرر شد این درس فقط برای دانشجویان فارغ التحصیل برگزار و برای سایر دانشجویان در نیمسال بعد برگزار شود.

* همچنین تاریخ تحویل پروژه برای نیمسال اول ۹۹-۹۸، ۳۱ شهریور ۹۹، برای نیمسال دوم ۹۹-۹۸، ۳۰ دی ۹۹ و برای تابستان ۹۹، ۳۰ بهمن۹۹ تعیین گردید.