به اطلاع تمامی دانشجویان در تمام مقاطع می رسد که به هر دلیل چنانچه تاکنون موفق به انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نشده اید، فقط در روزهای چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ تا جمعه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱ امکان انتخاب واحد با تاخیر منوط به پرداخت “هزینه انتخاب واحد با تاخیر” از بخش پرداخت های الکترونیک پرتال دانشجو فراهم است. این امکان پس از این تاریخ تمدید نخواهد شد.

بدیهی است انتخاب واحد دانشجویان عزیمت کرده به مراسم اربعین مشمول این اطلاعیه نمی شود و بر اساس لیست ارسالی از سوی مدیریت فرهنگی دانشگاه اقدام خواهد شد.

مدیریت آموزشی