تذکر مهم:

۱- در صورت عدم انجام ارزیابی، مشاهده نمرات امتحانی و اعتراض به نمرات تا زمان تایید استاد امکان پذیر نباشد.

۲- دروس معرفی به استاد، پایان نامه و تمدید پایان نامه، سمینار، پروژه وکارآموزی با توجه به تعداد کم دانشجویان و به حد نصاب نرسیدن، قابل ارزشیابی نباشند.