بدینوسیله به اطلاع می رساند:دانشجویانی که به دلیل حادثه متحمل هزینه شده اند می تواننددرشرایط  شیوع بیماری کرونا ومحدودیتهای موجودبدون مراجعه حضوری به دانشگاه ضمن اعلام مشخصات فردی شامل نام ونام خانوادگی ،نام پدر،شماره شناسنامه ، کدملی ، تاریخ تولد(روزماه وسال)،شماره دانشجویی ،شماره حساب وشبا،شماره تلفن همراه وثابت وآدرس محل سکونت وهمچنین ارسال مدارک پزشکی ونیزصورتحساب وفاکتورهای مربوط به ایمیل as.alavi@hsu.ac.irنسبت به انجام اموربیمه حوادث تحصیلی خوداقدام نمایند.

نکات مهم:

۱-پس ازاخذاطلاعات مزبور،معرفی نامه متقاضی به عنوان شرکت بیمه ایران –شعبه مرکزی محل سکونت دانشجوصادرگردد.

۲-متقاضی می تواندپس ازدریافت پیامک تایئد صدورمعرفی نامه ،نسبت به پیگیری دریافت خسارت ازشعبه مرکزی شهرمحل سکونت خوداقدام نماید.

۳-بیمه حوادث تحصیلی دانشجویان تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱اعتبار دارد.

۴-دانشجویان بایستی حداکثرظرف ۲۰روزازتاریخ وقوع حادثه ،اطلاعات ومدارک درمانی خودراارسال ومراتب راازطریق شماره تماس ۴۴۰۱۲۵۹۴یا۴۴۰۱۲۵۹۳به کارشناسان ذیربط اطلاع دهند.