جهت اطلاع دانشجویان گرامی؛
بامساعدت معاونت های دانشجویی فرهنگی واداری مالی باتوجه به تغییر ساعات آموزشی وجهت رفاه حال دانشجویان محترم ازاول آبان ماه زمان سرو شام در غذاخوری دانشجویی به ساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ تغییریافت.
همچنین جدول زمان بندی حرکت سرویس های دانشگاه به شرح زیرتغییریافت:

ضمنا باپیگیری صورت گرفته وهمکاری سازمان حمل ونقل شهرداری ساعات حرکت سرویس های مربوطه درمسبردانشگاه به شرح زیر خواهدبود: