آدرس لینک کارنامه سلامت جسم
https://portal.saorg.ir/physicalhealth

آدرس لینک کارنامه سلامت روان

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

ضمنا دانشجویانی که در سنوات قبل در سامانه ثبت نام نموده اند در زمان ورود به صفحه باید گزینه ورود را انتخاب نمایند نام کاربری را کد ملی وارد نمایند و پسورد همان پسورد قبلی می باشد.
دانشجویانی که هنوز موفق به تکمیل کارنامه سلامت روان و جسم نشده اند تا پایان دی ماه باید از لینکهای مذکور نسبت به تکمیل کارنامه سلامت جسم وروان اقدام نمایند.
ضمنا دانشجویان عزیز بعد از تکمیل فرم الکترونیکی پایش جسم، با در دست داشتن پرینت کارنامه سلامت جسم جهت معاینه توسط پزشک، در روزهای زوج ساعت ۹ تا ۱۳/۳۰ به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نمایند.
#تکمیل هر دو فرم سلامت جسم و روان برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد.