به استحضار  دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند فرآیندهای زیر در پرتال دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال شده است:

  1. فرم تعیین استاد راهنما ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد که در پایان اولین نیمسال تحصیلی بایستی تکمیل و به مدیر گروه ارسال گردد
  2. فرم علام کفایت و آمادگی دفاع پایانامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
  3. فرم اعلام کفایت و آمادگی دفاع از رساله ویژه دانشجویان دکتری

مدیریت تکمیلی دانشگاه