قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

برای استفاده از خدمات غذاخوری در هفته ی اول و دوم مراحل زیر باید طی کنید:
 

  • مرحله اول: مراجعه به سامانه رزرو غذا به آدرس اینترنتی http://self.hsu.ac.ir/ (جهت ورود به پورتال تغذیه ).
  • مرحله دوم:ورود به سامانه رزرو غذا( نام کاربری شماره دانشجویی و کلمه عبور عدد ۱ می باشد.)
  • مرحله سوم: افزایش اعتبار از طریق کارت های اعتباری عضوشبکه ی شتاب (عابر بانک ) در سامانه ی مزبور ( از طریق گزینه ی افزایش اعتبار.)
  • مرحله چهارم : رزرو غذا از طریق سامانه.
  • مرحله پنجم: مراجعه به اتوماسیون تغذیه جهت دریافت ژتون.
  • مرحله ششم : دریافت غذا از غذاخوری با ارائه ژتون.

امور تغذیه دانشگاه