* *  قابل توجه دانشجویان گرامی  * *

 
بدین وسیله ساعات توزیع غذا بر اساس جدول ذیل اعلام می گردد:
 

وعده

ساعت شروع ساعت  پایان

صبحانه

۷ ۳۰  :  ۸
ناهار ۳۰  :  ۱۱

۱۵  :  ۱۴

شام ۱۹

۴۵  :  ۲۰

 
بدیهی است در غیر ساعت های مذکور غذا توزیع نمی گردد .
 
امور تغذیه