اطلاعیه شرکت تمام دانشجویان در طرح پایش سلامت ۱۴۰۳-۱۴۰۲

🔷فرایند شرکت در طرح پایش سلامت :
۱-ورود به لینک کارنامه سلامت روان وتکمیل آن :
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
۲-ورود به لینک کارنامه سلامت جسم وتکمیل آن :
https://portal.saorg.ir/physicalhealth
۳-پرینت خروجی دوفرم سلامت روان و جسم
۴-دریافت کد رهگیری برای هر فرم ونگهداری کد مربوطه.

♦️تکمیل کارنامه سلامت روان و جسم برای همه دانشجویان خوابگاهی الزامی بوده و دریافت هرگونه تسهیلات و خدمات دانشجویی، رفاهی، آموزشی برای سایر دانشجویان نیز منوط به تکمیل فرم‌های مذکور می باشد، لذا دانشجویانی که تاکنون موفق به تکمیل کارنامه سلامت روان و جسم نشده اند، در اسرع وقت نسبت به تکمیل آن فرمها و طی فرایند مربوطه اقدام نمایند.
*این مهلت تمدید نخواهد شد. *

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری