اطلاعیه شرکت تمام دانشجویان در طرح پایش سلامت ۱۴۰۳-۱۴۰۲

🔷فرایند شرکت در طرح پایش سلامت :
۱-ورود به لینک کارنامه سلامت روان وتکمیل آن :
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
۲-ورود به لینک کارنامه سلامت جسم وتکمیل آن :
https://portal.saorg.ir/physicalhealth
۳-پرینت خروجی دوفرم سلامت روان و جسم
۴-دریافت کد رهگیری برای هر فرم ونگهداری کد مربوطه.

♦️تکمیل کارنامه سلامت روان و جسم برای همه دانشجویان الزامی بوده ودریافت هرگونه تسهیلات و خدمات دانشجویی، رفاهی، آموزشی منوط به تکمیل فرم‌های مذکور می باشد.
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری