اطلاعیه شماره ۸ اداره خوابگاه ها (قابل توجه دانشجویان کارشناسی دختر ورودی مهر ۹۵)