اطلاعیه شماره ۳ تمدید مهلت ثبت نام و درخواست وام های دانشجویی (ورودی های قبل و جدید) در نیسمال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۳ تمدید مهلت ثبت نام و درخواست وام های دانشجویی (ورودی های قبل و جدید) در نیسمال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 

(جهت مشاهده متن اطلاعیه کلیک کنید)