اطلاعیه شورای صنفی کارکنان دانشگاه

به نام خدا

سپاس و ثنای بی حد، خداوندی را سزاست که تقدیر بر آن داشت سالی دیگر توفیق خدمت نصیب گردد و از این رهگذر برگی ارزشمند بر دفتر تجاربمان افزون شود.

وفاق و همکاری همدلانه جمیع کارکنان ارجمند، مدیران و اعضای محترم هیأت علمی در سال ۱۳۹۳، در سایه هدایت عالی و مدبرانه ریاست محترم دانشگاه، حرکت این نهاد علمی را در مسیر توسعه و پیشرفت بیش از گذشته سرعت بخشید و افقی روشن و امیدبخش از فردایی تابناک و شکوهمند فرا رویمان نهاد.

شورای صنفی کارکنان دانشگاه به رسم قدرشناسی، همت عالی قاطبه همکاران محترم را ارج نهاده و عنایت و اهتمام ویژه جناب آقای دکتر حدادنیا به رشد شاخص های توسعه همه جانبه، آینده نگر و مبتنی بر دانش و نیز توجه ایشان به مؤلفه های انگیزشی و رفاهی کارکنان که در قالب اعطای تسهیلات و مشوق های نقدی و غیرنقدی جلوه نمود را، شایسته تقدیر و تحسین می داند.

                                                                          شورای صنفی کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری