با عنایت به زمان َبر بودن فرآیند صدور دانشنامه شامل تایید سامانه سجاد  واخذ کد صحت، آماده سازی و صدور دانشنامه و ریزنمرات ، ارسال پستی و دریافت کد رهگیری مرسوله  و با توجه به تعطیلات دو تا سه هفته ای پایان اسفندماه ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ ؛ لذا تحویل مدارک از دانش آموختگان جهت صدور دانشنامه و همچنین ارسال پستی مدارک صادر شده فقط تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ انجام خواهد شد و بررسی درخواستهای ناتمام یا جدید به بعد از ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ، موکول خواهد شد.

 موفق باشید  .اداره دانش آموختگان