اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص تمدید زمان حذف تک درس و ارزشیابی اساتید

 بنا به اعلام مدیریت آموزشی زمان حذف تک درس تصحیح و افزایش یافت. دانشجویان می توانند از ۹ آذر تا ۴ دی فرم درخواست حذف تک درس را بعد از امضای استاد درس به آموزش دانشکده تحویل دهند.

زمان ارزشیابی استادان ۷ تا ۲۰ دی می باشد. تاکید می شود که در صورت عدم ارزشیابی، دانشجویان قادر به مشاهده نمرات خود قبل تایید استاد نخواهند بود.