اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص مصوبات شورای آموزش با توجه به شیوع کرونا

بر اساس مصوبات شورای آموزش دانشگاه:

 

  1. دانشجویان مشروط ترم های قبل تا ۲۰ واحد می توانند انتخاب کنند.
  2. دانشجویانی که معدل نیمسال قبل آنها بیشتر از ۱۷ شده می توانند تا ۲۴ واحد انتخاب کنند.
  3. دانشجویان که در این ترم فارغ التحصیل می شوند نیز می توانند تا ۲۴ واحد انتخاب کنند.
  4. .سایر دانشجویان می توانند تا ۲۰ واحد انتخاب نمایند
  5. دانشجویانی که حداکثر دو درس برای ترم بهمن آنها باقی بماند، می توانند در دو هفته اول ترم یعد این دروس را انتخاب و به صورت معرفی به استاد امتحان بدهند و فارغ التحصیل شوند. این دانشجویان در صورت تشکیل کلاس برای این دروس در ترم جاری باید کلاسها و امتحان را با اطلاع استاد درس شرکت  کنند. و نمره کسب شده در ترم بعد ثبت خواهد شد.
  6. کسانی که متقاضی اخذ درس معرفی به استاد هستند، از پرتال دانشجویی بخش درخواست های آموزشی، فرایند درخواست اخذ درس معرفی به استاد را تکمیل کنند.(کسانی می توانندمتقاضی درس معرفی به استاد باشند که در این ترم فارغ التحصیل شوند و درس مورد تقاضا ارائه نشده باشد.)

مدیریت آموزش