اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص چگونگی حذف تکدرس

 دانشجویان گرامی، حذف تک درس از شنبه اول آذرماه شروع و تا چهارشنبه ۳ دی ماه ادامه دارد.

 به این منظور دانشجویان می توانند از پرتال دانشجویی منوی آموزشی> زیر منوی درخواست های آموزشی با ایجاد درخواست جدید و انتخاب درخواست حذف تکدرس، درخواست خود را ثبت نمایند.

دقت شود که هر دانشجو می تواند تنها یک درس را در صورتی که تعداد غیبت هایش در آن درس بیشتر از حد مجاز نباشد و به شرط این که تعدادکل واحدهای دانشجو پس از حذف درس کمتر از ۱۲ نشود، حذف نمایند.

 یادآور می شود مهلت حذف ترم نیز تا ۳ دی ماه می باشد.

مدیریت آموزشی