به اطلاع دانشجویان محترم رسانده شود : “با توجه به فرا رسیدن روزهای کاری پایان سال و تراکم درخواست های فارغ التحصیلان و با توجه به زمان بر بودن فرایند تسویه حساب فارغ التحصیلی و صدور مدرک و نهایتا ارسال ها ی پستی طبق روال معمول، در دو هفته پایانی سال امکان ثبت درخواست جدید  تسویه حساب فارغ التحصیلی وجود نداشته و فقط مواردی که در جریان صدور و ارسال مدرک قرار گرفته اند، انجام خواهد شد . ”