اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم

زمان ثبت نام برای ((انتخاب ومعرفی دانشجوی نمونه ۱۳۹۶))از ۱۵ مهرماه لغایت ۳۰مهر می باشد.

دانشجویان واجدشرایط می توانندپس ازمطالعه دقیق آئین نامه مربوط،نسبت به ثبت نام درسامانه خدمات آموزشی سازمان اموردانشجویان به نشانی www.saorg.ir اقدام نمایند.

گفتنی است :

۱-آئین نامه مربوط برروی سایت مزبور قابل دسترسی می باشد.

۲-دانشجویان واجدشرایط بایستی مدارک ومستندات مربوط به هریک از فعالیت های آموزشی،پژوهشی،فرهنگی و… رادرمهلت مقرر به حوزه معاونت دانشجویی تحویل نمایند.

                                                                                                      مدیریت دانشجویی