قابل توجه دانشجویان گرامی:


فرم ارزیابی اساتید برای ترم جاری از تاریخ ۹۷/۰۲/۲۹  فعال گردید، دانشجویان در صورت عدم تکمیل در مهلت مقررمجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمی باشند. آخرین مهلت ۹۷/۰۴/۰۱ می باشد و تمدید نخواهد شد ؛ شایان ذکر است با توجه به نوع طراحی سیستم ارزیابی، تنها نتایج کیفیت تدریس پس از تایید نمرات پایان ترم
به اساتید منعکس می گردد و هیچ کاربری مجاز به رویت، نظر دانشجوی خاص نمی باشد.


مدیریت نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه