قابل توجه دانشجویان گرامی:

فرم ارزیابی اساتید برای ترم جاری از تاریخ ۹۶/۰۳/۰۱  فعال شد، در صورت عدم تکمیل در مهلت مقررمجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمی باشید.

آخرین مهلت جهت پر کردن فرم ارزیابی ۹۶/۰۳/۲۰ می باشد.

شایان ذکر است با توجه به نوع طراحی سیستم ارزیابی، تنها نتایج کیفیت تدریس پس از تایید نمرات پایان ترم به اساتید منعکس می گردد و هیچ کاربری مجاز به رویت، نظر دانشجوی خاص نمی باشد.

مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت