قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ورودی ۹۸

به اطلاع آن گروه از دانشجویان محترم جدیدالورود که تاکنون موفق به شرکت در طرح پایش سلامت جسم وروان نشده اند می رساند: با توجه به اتمام مهلت شرکت در طرح مذکور  ، در اسرع وقت (حداکثرتا۶ آذرماه) جهت تکمیل الکترونیکی فرمهای طرح مذکور به لینک  های کارنامه سلامت جسم وروان به آدرس های ذیل وسپس مراجعه به کلینیک دانشگاه اقدام نمایند.

  1. مراجعه به لینک کارنامه سلامت روان به آدرس: https://portal.saorg.ir/mentalhealth و تکمیل اطلاعات درخواستی و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت روان جهت ارایه به مرکز مشاوره دانشگاه
  2. مراجعه به  لینک کارنامه سلامت جسم به آدرس :https://portal.saorg.ir/physicalhealth و تکمیل اطلاعات درخواستی و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت جسم جهت ارایه به کلینیک درمانی دانشگاه وانجام معاینات پزشکی توسط پزشک محترم مستقر در کلینیک                                                                                                                                                   

 

مرکز مشاوره ودرمان دانشگاه