اطلاعیه مزایده “اجاره خبازی” دانشگاه حکیم سبزواری 

متقاضیان گرامی جهت شرکت در  مزاید می توانند پس از ورود  به سایت ستاد ایران، WWW.SETADIRAN.IR

سمت چپ قسمت مزایده وارد  و پس از  ورود  با شناسه کاربری و کلمه عبور  خود  به  قسمت مزایده،مزایده گر- دستگاه های اجرایی و سپس مزایده جزئی رفته و مزایده مورد نظر را از طریق(شماره مزایده ۶۰۰۱۰۹۱۲۹۴۰۰۰۰۰۹) و یا نام استان(خراسان رضوی) شهرستان(سبزوار)جستجو کرده و پس از دریافت اسناد و  مطالعه دقیق آنها در صورت تمایل نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خود در سامانه ستاد ایران اقدام نمایند.

– مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۱ روز سه شنبه ساعت ۱۲ می باشد.