متقاضیان گرامی جهت شرکت در مزایده می توانند با  شناسه کاربری و کلمه عبور خود به سایت سامانه ستاد ایران www.setadiran.ir قسمت مزایده ها،مزایده دستگاه اجرایی و سپس مزایده جزئی مراجعه و پس از دریافت اسناد پیوستی و مطالعه دقیق آنها، نسبت به اعلام قیمت اقدام نمایند.

مهلت ارائه پیشنهاد تا روز شنبه ۲۸/۰۸/۱۴۰۱ ساعت ۹ می باشد.