متقاضیان گرامی شرکت در مزایده:

لطفا جهت دریافت اسناد مزایده “سالن غذاخوری پردیسان” به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

در قسمت مزایدات جزئی و جستجوی مزایده های دانشگاه حکیم سبزواری تا سه شنبه مورخ ۲۲ شهریور ماه، ساعت ۸ صبح مراجعه نمایند.