به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه می رساند از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵  امکان انتخاب واحد ویژه و یا انتخاب واحد با تاخیر به هر دلیل، ممکن نخواهد بود. لذا از دانشجویان محترم تقاضا می شود کلیه امور مربوط به انتخاب واحد و رفع مشکلات احتمالی خود را تا قبل از آغاز زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۶-۹۵ انجام دهند.