اطلاعیه مهم اداره تغذیه در خصوص رزرو شام همایش ویژه دانشجویان ورودی ۹۵