با تبریک به دانشجویان جدیدالورود و عرض خیر مقدم ، به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه می رساند جهت اطلاع از نحوه ثبت نام ، اسکان در خوابگاه و اطلاعیه های مربوطه به سایت دانشگاه ، ستون معاونت ها و بخش دانشجویی یا وب سایت www.hsu.ac.ir/md/  مراجعه نمایند