کلیه ی دانشجویان دوره روزانه (دختر و پسر) متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی برای سال ۹۷-۹۶، لازم است از تاریخ ۹۶/۰۳/۰۲ تا ۹۶/۰۳/۰۸ به پورتال معاونت دانشجویی به آدرس www.hsu.ac.ir/md مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست بر اساس راهنمای موجود اقدام نمایند . اسامی دانشجویان واجد شرایط در هفته آخر مردادماه از طریق پورتال معاونت دانشجویی جهت انتخاب اتاق اعلام خواهد شد.

راهنمای پرکردن فرم امتیاز بندی