اطلاعیه مهم اداره خوابگاه ها در مورد فرم امتیاز بندی دانشجویان کارشناسی جدیدالورود متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی(کلیک کنید)