با عنایت به مصوبات ستاد سلامت وزارت علوم تا اطلاع بعدی، برگزاری تمامی همایش ها، کنفرانس ها و سمینارهایی که موجبات تردد و آمد و شد افراد را از مکان های دیگر فراهم می سازد در دانشگاه به تعویق می افتد.