اطلاعیه مهم

« پبرو اطلاعیه های قبلی، با عنایت به روند افزایش برودت هوا و ضرورت رعایت موارد ایمنی در خوابگاه های دانشجویی و با توجه به اینکه سیستم های گرمایشی سراها دردرجه مناسب تنظیم و فعال می باشد ، لذا بدینوسیله از دانشجویان محترم تقاضا می شود به منظور جلوگیری از خطرات و مسمومیت های احتمالی ناشی از انتشارگاز منوکسیدکربن ، اکیداً از روشن نگه داشتن اجاق گاز های خوراک پزی و یا هر وسیله شعله دار دیگری (بخصوص هنگام خواب و استراحت )پرهیز نمایند.

ضمناً درصورت احرازنقص ویاعدم کارایی سیستم گرمایشی (رادیاتور ها ی سراهای مزبور) مراتب را جهت رسیدگی ورفع نقص به سرپرست خوابگاه اطلاع دهید.»

اداره خدمات و رفاه دانشجویی
(امور خوابگاه )