قابل توجه داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۹ جهت اطلاع ازبرنامه زمانبندی انجام مصاحبه به سامانه آموزش های الکترونیکی به نشانی elearning1.hsu.ac.ir مراجعه نمایید .