اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان محترم

پیرو اطلاعیه قبلی به آگاهی می رساند:باتوجه به اینکه قردادبیمه حوادث تحصیلی درتاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به پایان میرسد دانشجویانی که به دلیل حادثه متحمل هزینه شده اند می تواننددرشرایط  شیوع بیماری کرونا ومحدودیت های موجود ،بدون مراجعه حضوری به دانشگاه ضمن اعلام مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کدملی ، تاریخ تولد(روزماه وسال)،شماره دانشجویی ،شماره حساب وشبا،شماره تلفن همراه وثابت وآدرس محل سکونت وهمچنین ارسال مدارک پزشکی ونیزصورتحساب وفاکتورهای مربوط به ایمیل as.alavi@hsu.ac.irنسبت به انجام امور بیمه حوادث تحصیلی خوداقدام نمایند.

نکات مهم:

۱-پس ازاخذاطلاعات مزبور،معرفی نامه متقاضی به عنوان شرکت بیمه ایران –شعبه مرکزی محل سکونت دانشجوصادرمی گردد.

۲-متقاضی می تواندپس ازدریافت پیامک تائید صدورمعرفی نامه ،نسبت به پیگیری دریافت خسارت ازشعبه مرکزی شهرمحل سکونت خوداقدام نماید.

۳-بیمه حوادث تحصیلی دانشجویان تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱اعتباردارد.

۴-دانشجویان بایستی دراسرع وقت،اطلاعات ومدارک درمانی خودراارسال ومراتب راازطریق شماره تماس ۴۴۰۱۲۵۹۴یا۴۴۰۱۲۵۹۳به کارشناسان ذیربط اطلاع دهند.

 

                                                 مدیریت دانشجویی