دانشجوی عزیز؛

با عنایت به تاکید رییس صندوق رفاه دانشجویان مبنی لزوم ارائه آمار واکسیناسیون کلیه دانشجویان و کارکنان  (اعضای هیات علمی و کارمندان ) دانشگاه ها از دانشجویان عزیز درخواست می شود نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری اطلاعات واکسیناسیون کرونا تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ اقدام نمایند.

آدرس فرم الکترونیکی دانشجویان:

http://form.hsu.ac.ir/view.php?id=18201