اطلاعیه مهم در خصوص طرح مهمانی دروس عملی و آزمایشگاهی دانشجویان دانشگاه ها و مراکر آموزش عالی ( کلیک کنید)