اطلاعیه مهم شماره ۲ تمدید ثبت درخواست و فرم امتیاز بندی خوابگاه ها(بر روی متن کلیک کنید)