مهلت انتخاب واحد ترم اول تحصیلی سال ۹۶_۹۵، دانشگاه حکیم سبزواری تمدید شد:
 
🔹بر این اساس کلیه ورودی های سال ۹۲ و ماقبل روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریور
 
🔹  ورودی های ۹۳ روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور
 
🔹و وردی های ۹۴ روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریور می توانند جهت انتخاب واحد به سایت دانشگاه مراجعه کنند.
 
 
دانشجویان عزیز جهت آگاهی از اطلاعات تکمیلی این تمدید مهلت می توانند به پرتال دانشجویی مراجعه نمایند.