غذای خارج از خدمات

نکــاتی در مورد نحــوه دریافت  غذای خارج از خدمات (روز فروش)

 به صــورت مستقیم از دستگاه تحویل غذا :

نکته اول : شیوه ی کار با دستگاه
برای خرید و دریافت غذا در این روش کافی است کارت خود را به دستگاه تحویل غذا نزدیک نمایید تا صدای بوق دستگاه شنیده شود ، اما به شرطی که اولا”  حساب تغذیه شما به اندازه کافی اعتبار داشته باشد ثانیا” روز فروش موجود باشد.
نکته دوم : بدون دقت کارت را به دستگاه نزدیک نکنید.
دقت نمایید چنانچه کارت خود را بدون اطمینان از وجود غذا به دستگاه  نزدیک کنید دستگاه در صورتی که شما قبلا” غذایی رزرو نکرده باشید به شما روز فروش داده ، هزینه روز فروش را از شما کسر خواهد کرد.
(به عبارت دیگر اگر بیش از یک کارت نزد شماست و شما اطلاعی از وجود غذا در کارت ها ندارید ، بهتر است قبل از دریافت غذا با مراجعه به دستگاه رزرو غذا از وجود غذا مطمئن شوید)
نکته سوم : شیوه کار با دستگاه رزرو غذا
برای اینکه اطمینان پیدا کنید کارت شما دارای غذا است یا خیر  بهتر است به دستگاه رزرو غذا که در محل اتوماسیون تغذیه نصب شده است مراجعه نمایید. برای این کار بایستی ابتداکارت خود را به  دستگاه رزرو غذا نزدیک کرده ، کلید هفته جاری را بزنید . و در جدول نمایش داده شده، مشاهده کنید که آیا برای وعده مورد نظر غذایی رزرو کرده اید یا خیر)

بدون دقت کارت را به دستگاه نزدیک نکنید.