قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

نحوه استفاده دانشجویان ورودی مهر۹۷ ازخدمات غذاخوری دانشجویی دانشگاه

نحوه ی دریافت فراموشی به صورت مستقیم ازدستگاه تحویل غذا در صورتی که از قبل غذا رزرو کرده اید

رزرو غذای هرهفته

ساعات توزیع غذا

نکــاتی در مورد نحــوه دریافت غذای خارج از خدمات (روز فروش)